Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz


Ohlášky 6. 1. - 13. 1. 2019

 

Dnes, 6.1. je Slavnost Zjevení Páně (3 králů)
mše sv. v 9.30 byla obětována za + Vlastu Bailovou a manžela Jana
Dnes si připomínáme klanění mágů, či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného krále židovského. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše: "Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)

pondělí 7.1.
výuka náboženství ani výstav Nejsvětější Svátosti nebude

příští neděli 13.1. je Svátek Křtu Páně

Svátkem Ježíšova křtu, slaveným vždy v neděli po 6. lednu, končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Křtem Páně se otevírá mesiášská doba, protože při něm nebeský Otec slavnostně představil Ježíše jako svého Syna a zvláštním znamením potvrdil jeho vykupitelské poslání. Současně se zde poprvé jasně projeví Nejsvětější Trojice.
Podle tradice došlo k této události v místě, kde židé přešli Jordán po dlouhém putování z egyptského otroctví. Tato část řeky se nachází poblíž Jericha a v blízkosti kláštera s kostelem z r.1842, které jsou ve správě pravoslavných Řeků. Původní stavba k události Ježíšova křtu se zde objevila asi r. 454, ale po 160 letech ji Peršané zničili. V současnosti je tento křest připomínán v Jardenitu, kde některé křesťanské církve stále křest udělují.

mše sv. v 9.30 bude sloužena na dobrý úmysl

po mši svaté bude tradiční focení heřmanickcýh farníků

Sbírka na opravy kostela poslední neděli loňského roku činila 13 300,- korun. Velké díky všem dárcům.

V těchto dnech navštívily naše domácnosti skupinky třikrálových koledníků. Moc děkujeme všem, kdo se do koledování zapojili, zejména dětem a taky děkujeme všem dárcům, kteří svým darem přispěli na dobrouv věc.

Záměr využití sbírky : Charita Ostrava + sv. Alexandra
Úprava kotelen a otopné soustavy Chráněných dílen
140 000 Kč
Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen
110 000 Kč
Podpora lidí bez domova v rámci terénních programů Charitního domu sv. Benedikta Labre
400 000 Kč
Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa
250 000 Kč
Podpora žen, mužů a dětí bez domova v Charitním středisku sv. Lucie - sociální rehabilitaci
300 000 Kč
Podpora lidí v závěru života v Hospici sv. Lukáše - rozvoj a obnova materiálního zázemí služby
147 250 Kč

Akce:

18.1. Farní ples
20.1. Dětský maškarní karneval


Lístky na ples jsou již v prodeji, cena 250,-Kč