Vítejte na oficiálních stránkách naší farnosti

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice

K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00

P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz


Ohlášky 23. 6. - 30. 6.  2019

 

Dnes, 23.6. je 12. neděle v mezidobí
mše sv. byla obětována za + manžela a syna Kamila, za celou živou i + rodinu Nedeckou a Geistovou, za dar zdraví pro vnuka a za duše v očistci

pět dětí z naší farnosti při mši sv. poprvé přistoupilo k 1. sv. přijímání

pondělí 24.6. Slavnost narození sv. Jana Křtitele
Jeho rodiči byli židovský kněz Zachariáš a Alžběta, manželé, kteří žili ve vesnici Ain Karim, asi 7 km západně od Jeruzaléma. Velmi dlouho se jim nedařilo mít dítě, které bylo v Izraeli ceněno jako Boží požehnání a pro pokročilý věk se již vzdali naděje. Tehdy se Zachariášovi při jeho službě v chrámě zjevil anděl a oznámil mu: "Tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový." (Lk 1,13-17)
Ježíš o Janovi dosvědčil: "Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on." (Lk 7,28)

v 15 hodin budou mít děti poslední náboženství v tomto školní roce
během něj bude v kostele Výstav a adorace Nejsvětější svátosti a Korunka k Božímu milosrdenství

v 16 hodin bude modlitební setkání matek na faře

pátek 28.6. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

mše sv. v 18 hodin bude obětována za + Annu Grohmanovou a manžela Josefa

sobota 29.6. slavnost Petra a Pavla a
slavnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie

v 9.30 bude v katedrále svěcení novokněží

Dnes příkladem života i hlasatelským dílem hovoří nejvýznamnější apoštolové. Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš církev v odpověď na víru, kterou Petr vyznal. Jako zástupci církve mu Ježíš řekl: "Tobě dám klíče nebeského království."
Petra následoval Pavel, dřívější pronásledovatel, který po setkání s Kristem dal všechny své síly do jeho služeb. Za císaře Nerona byli Petr i Pavel zajati, Petr byl ukřižován hlavou dolů a Pavel později sťat. Došli spravedlnosti pro vyznání pravdy, pro kterou zemřeli.

Neděle 30.6., 13. neděle v mezidobí
mše sv. v 9.30 bude obětována za živou i + rodinu Holušovou, Ryplovou, Bartošovou a Vančátovou.
při mši sv. bude sbírka na splátky oprav.

neděle 30.6. je dnem 120. výročí narození Františka kardinála Tomáška